Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Molendijk Schilt B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 9 april 2010.

Inschrijvingsnr. KVK 24318862

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder:

Leverancier:            Molendijk Schilt B.V., De Diamant 12 te Schoonhoven;

Opdrachtgever:       iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie leverancier onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst;

Overeenkomst:        iedere overeenkomst die tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Producten:              alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

Order:                     iedere opdracht van opdrachtgever aan leverancier;

Werkdagen:            alle kalenderdagen, niet zijnde zaterdagen, zondagen of in Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1      Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van leverancier en opdrachtgever. Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij leverancier niet optreedt in haar hoedanigheid van verkoper.

2.2      De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van producten

3.1      Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

3.2      Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de leverancier een order schriftelijk dan wel mondeling aanvaardt of wanneer door leverancier uitvoering aan een order wordt gegeven.

3.3      Alle opgaven door leverancier van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Leverancier kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.

3.4      Wanneer de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van leverancier of van de monsters, tekeningen of modellen dat opdrachtgever niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 4 Prijzen

4.1      Alle prijzen van leverancier zijn exclusief omzetbelasting.

4.2      De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden, zoals onder meer in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van leverancier worden geheven c.q. door derden ten laste van leverancier worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

4.3      Voor de levering van producten voor een bedrag beneden EUR 600,- worden vracht- kosten in rekening gebracht. Voor het verzenden van binddraad worden altijd verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Leverancier te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2      Indien op enig moment bij leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft leverancier het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die leverancier, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van leverancier.

5.3      Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van leverancier op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.4      Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 1% per maand.

5.5      Indien opdrachtgever jegens leverancier in verzuim is, is hij verplicht leverancier de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

5.6      Indien leverancier, nadat opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 5.3, 5.4 en 5.5.

Artikel 6 Eigendom(voorbehoud)

6.1      De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Onder "volledig" wordt mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele, krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

6.2      Voordat de eigendom van de producten op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

6.3      Indien en zolang leverancier eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten en/of ten aanzien van opdrachtgever een faillissementsaanvrage is ingediend of (voorlopig) surseance van betaling is verzocht. Bovendien zal opdrachtgever leverancier op leveranciers eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan leverancier eigenaar is, zich bevinden.

6.4      Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van leverancier. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk/ onverwijld/ met bekwame spoed wordt opgeheven.

6.5      Door leverancier uitgebrachte offertes, alsmede in het kader daarvan verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters en dergelijke blijven eigendom van leverancier, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Afleveringstermijn

7.1      Een door leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor leverancier geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal door leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.

7.2      Indien leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door opdrachtgever moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van leverancier.

7.3      Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

7.4      Leverancier heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 8 Aflevering en risico

8.1      Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht niet tot schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre niet binnen een door de leverancier gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Leverancier is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

8.2      De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of niet tijdige levering van door benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

8.3      Leverancier bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden verpakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verpakkingsmaterialen worden door Leverancier niet teruggenomen. De Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de afvoer dan wel vernietiging van het verpakkingsmateriaal.

8.4      Leverancier bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport geschiedt voor risico van de afnemer. De afnemer is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. De afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.

8.5      Leverancier is niet verplicht om een verzoek van de afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Leverancier daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.

8.6      Leverancier is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

8.7      Neemt opdrachtgever de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 9 Overmacht

9.1      Indien leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2      Indien de overmachttoestand langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

9.3      Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door leverancier of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 10 Inspectie en klachten

10.1    Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen vijf werkdagen na aankomst van de producten schriftelijk aan leverancier worden gemeld.

Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.

10.2    Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen dertig dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan leverancier worden gemeld.

10.3    Bij gebreke van reclamatie binnen de in artikelen 10.1 en 10.2 vermelde termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.

10.4    De melding van de klachten dient voor zover mogelijk vergezeld van monsters, etiketten of nummers te geschieden.

10.5    Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

10.6    Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door leverancier in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik.

10.7    Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer)mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.

10.8    Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd kan opdrachtgever de producten in de staat waarin deze geleverd zijn retourneren. Echter indien opdrachtgever goederen wenst te retourneren welke abusievelijk verkeerd door opdrachtgever besteld zijn c.q. door opdrachtgever als niet verkoopbaar worden aangemerkt kunnen deze in overleg op kosten van opdrachtgever worden geretourneerd waarna opdrachtgever een creditnota voor 85% van het netto goederenbedrag ontvangt.

10.9    Indien opdrachtgever goederen ontvangt die foutief door leverancier geleverd zijn, worden deze na overleg en ontvangst van een retournummer door leverancier afgehaald, waarna een creditnota volgt voor het volledige nettobedrag c.q. worden deze goederen kosteloos omgeruild voor de correcte goederen.

 Artikel 11 Garantie

11.1    Leverancier staat er jegens opdrachtgever voor in dat de producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen.

11.2    Leverancier is niet tot garantie gehouden voor gebreken welke het gevolg zijn van: normale slijtage, het door (personeel) van opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, ander gebruik van het normale voorziene gebruik dan wel onoordeelkundig en/of onzorgvuldig bewaren of gebruik door de opdrachtgever dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat.

11.3    Indien leverancier producten aan opdrachtgever aflevert, die leverancier van diens toeleveranciers heeft verkregen, is leverancier nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop leverancier ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

11.4    Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten:

- niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of

- materiaal en/of constructiefouten vertonen, of

- niet behoorlijk functioneren, heeft leverancier de keuze hetzij de niet-deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs te restitueren tegen inlevering van het defecte product. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is leverancier ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1    Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of haar personeel is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van leverancier jegens opdrachtgever beperkt tot het bedrag van de koopprijs van een product ter zake waarvan de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van leverancier is ontstaan.

12.2    Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of haar personeel is leverancier nimmer aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor gevolgschade die opdrachtgever of een derde ter zake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

12.3    Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of haar personeel, zal opdrachtgever leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij leverancier alle schade vergoeden die leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1    Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de producten.

13.2    Het is opdrachtgever niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. De door leverancier uitgebrachte offertes, alsmede in het kader daarvan verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters en dergelijke, als ook de gegevens betreffende door de leverancier gebezigde fabricage en/of constructiemethode, mogen niet dan met uitdrukkelijke toestemming van leverancier worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

13.3    Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan leverancier zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

13.4    Opdrachtgever zal leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen leverancier bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal opdrachtgever leverancier zijn medewerking verlenen.

Artikel 14 Overige verplichtingen van opdrachtgever

14.1    Opdrachtgever zal aan leverancier alle voor de uitvoering van leveranciers werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

14.2    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

14.3    Uitsluitend opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door leverancier geleverde producten.

Artikel 15 Ontbinding

15.1    Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien of indien zich één van de in artikel 15.2 genoemde gevallen voordoet, zijn alle vorderingen van leverancier op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is leverancier bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af    aan de overige rechten van leverancier op grond van de wet of de overeenkomst.

15.2    In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij leverancier binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

Artikel 16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 16.1    Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

16.2    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat leverancier het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.